ОСТРОВЕТЧИНА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

 

МАЙ

Трофи-рейд «Атом-трофи»

Трофи-рейд «Атом-трофи» является самым ярким и масштабным off-road событием в Республике Беларусь.

Ежегодно проводится на территории Островецкого района, Гродненской области с 2018 года. Трофи-рейд является уникальным и полностью авторским соревнованием, проводимым по общепринятым международным регламентам и техническим требованиям. Массовое спортивное соревнование по GPS-ориентированию на внедорожниках.

Ежегодно в массовом мероприятии участвует более 150 участников внедорожников и квадроциклов.

Дата проведения: переносится на неопределённое время

Место проведения: аг. Рытань

Контактная информация: +375 15 91 79932, ГУ «Островецкий районный физкультурно-спортивный клуб»

Трофі-рэйд «Атам-трофі»

Трофі-рэйд «Атам-трофі» з'яўляецца самай яркай і маштабнай off-road падзеяй у Рэспубліцы Беларусь.

Штогод праводзіцца на тэрыторыі Астравецкага раёна, Гродзенскай вобласці з 2018 года. Трофі-рэйд з'яўляецца унікальным і цалкам аўтарскім спаборніцтвам, якія праводзяцца па агульнапрынятым міжнародным рэгламентам і тэхнічным патрабаванням. Масавае спартыўнае спаборніцтва па GPS-арыентаванні на пазадарожніках.

Штогод у масавым мерапрыемстве ўдзельнічае больш за 150 удзельнікаў пазадарожнікаў і квадрацыклаў.

Дата правядзення: пераносіцца на нявызначаны час

Месца правядзення: аг. Рытань

Кантактная інфармацыя+375 15 91 79932, ДУ «Астравецкі раённы фізкультурна-спартыўны клуб»

Trophy-raid «Atom-trophy»

Trophy-raid «Atom-trophy» is the brightest and largest off-road event in the Republic of Belarus.

It is held annually on the territory of Ostrovets district, Grodno region since 2018. Trophy-raid is a unique and completely author's competition, held in accordance with generally accepted international regulations and technical requirements. Mass sports competition on GPS-orientation on off-road vehicles.

Every year more than 150 participants of off-road vehicles and quad bikes take part in the mass event.

Date:postponed indefinitely

Location: ag. Rytan

Contact information+375 15 91 79932, State Institution «Ostrovets Regional Physical Culture and Sports Club"

Trofi

Праздник «Троицкий фест. 540 лет аг. Гервяты» 

День Святой Троицы – это христианский праздник, который объединяет все поколения и собирает всех в одном месте. Таким местом в Островецком районе станет поистине завораживающий своим видом Троицкий костел в Гервятах, который входит в тройку самых высоких храмов Беларуси.  

Этот праздник пройдет очень масштабно: начнется он со службы, которая будет проходить на трех языках (литовском, белорусском, польском).

Праздник пройдет масштабно. На протяжении всего дня будут работать детские площадки, город мастеров, торговые ряды. Праздничное настроение подарит всем концертная программа, которая пройдет с участием литовских коллективов и коллективов любительского творчества Островецкого района.

Дата проведения: 26 мая 2024 г.

Место проведения: аг. Гервяты

Контактная информация: +375 15 91 70189, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

Свята «Троіцкі фэст. 540 год аг.Гервяты» 

Дзень Святой Тройцы - гэта хрысціянскае свята, якое аб'ядноўвае ўсе пакаленні і збірае ўсіх у адным месцы. Такім месцам у Астравецкім раёне стане сапраўды зачаравальны сваім выглядам Траецкі касцёл у Гервятах, які ўваходзіць у тройку самых высокіх храмаў Беларусі.

Гэтае свята пройдзе вельмі маштабна: пачнецца яно са службы, якая праходзіць на трох мовах літоўскі, беларускі, польскі.

На працягу ўсяго дня будуць працаваць дзіцячыя пляцоўкі, горад майстроў, гандлёвыя рады. Святочны настрой падорыць усім канцэртная праграма, якая пройдзе з удзелам літоўскіх калектываў і калектываў аматарскай творчасці Астравецкага раёна.

Дата правядзення: 26 мая 2024 г.

Месца правядзення: аг. Гервяты

Кантактная інфармацыя+375 15 91 70189, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

Holiday «Trinity fest. 540 years of Ag. Gervyaty»

The Day of the Holy Trinity is a Christian holiday that unites all generations and brings everyone together in one place. The Trinity Church in Gervyaty, which is one of the three highest churches in Belarus, will become such a place in the Ostrovets district.

This holiday will be held on a very large scale: it will begin with a service that is held in three languages Lithuanian, Belarusian, Polish.

Playgrounds, a city of craftsmen, shopping arcades will be open throughout the day. A festive mood will give everyone a concert program, which will be held with the participation of Lithuanian groups and groups of amateur creativity of the Ostrovets region.

Date:May 26, 2024

Location: Ag. Gervyaty

Contact information: +375 15 91 70189, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

Troic

ИЮНЬ

Праздник «Рытанский фест»

Весело провести время в кругу семьи и друзей можно в июне на Рытанском фесте. В филиале «Рытанский сельский клуб» будет царить атмосфера праздника: спортивные состязания, яркие детские номера участников клубных формирований филиала, зажигательная игровая программа от районного Центра культуры, душевный концерт лучших исполнителей Островецкой сферы культуры, радужный аквагрим, а самое отрадное, искрящиеся улыбки гостей мероприятия. Для самых маленьких гостей праздника будут работать батуты, надувные аттракционы. Молодежь сможет принять участие в викторинах, играх и, конечно же, самые активные получат призы. А в завершение праздника всех ждет ночная дискотека.

Дата проведения: 23 июня 2024 г.

Место проведения: аг. Рытань

Контактная информация: +375 15 91 70189, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

 

Свята «Рытаньскі фэст»

Весела правесці час у коле сям'і і сяброў можна ў чэрвені на Рытанском фэсце. У філіяле «Рытаньскі сельскі клуб» будзе панаваць атмасфера свята: спартыўныя спаборніцтвы, яркія дзіцячыя нумары ўдзельнікаў клубных фарміраванняў філіяла, запальная гульнявая праграма ад раённага цэнтра культуры, душэўны канцэрт лепшых выканаўцаў Астравецкай сферы культуры, вясёлкавы аквагрым, а самае радаснае, іскрыстыя ўсмешкі гасцей мерапрыемства. Для самых маленькіх гасцей свята будуць працаваць батуты, надзіманыя атракцыёны. Моладзь зможа прыняць удзел у віктарынах, гульнях і, вядома ж, самыя актыўныя атрымаюць прызы. А ў завяршэнне свята ўсіх чакае начная дыскатэка.

Дата правядзення: 23 чэрвеня 2024 г.  

Месца правядзення: аг. Рытань

Кантактная інфармацыя+375 15 91 70189, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

Holiday «Rytan feast»

You can have fun with family and friends at the Rytan Fest in June. The Rytansky Village Club branch will have a festive atmosphere: sports competitions, bright children's numbers of the members of the branch's club formations, an incendiary game program from the district Cultural Center, a soulful concert of the best performers of the Ostrovets sphere of culture, rainbow aquagrim, and the most gratifying, sparkling smiles of the guests of the event. Trampolines and inflatable rides will work for the youngest guests of the holiday. Young people will be able to take part in quizzes, games and, of course, the most active will receive prizes. And at the end of the holiday, a night disco awaits everyone.

Date:June 23, 2024

Location: Ag. Rytan

Contact information: +375 15 91 70189, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

Rytan

Праздник «Диалог наций»

В один из тёплых дней июня, в агрогородке Рымдюны состоится масштабный праздник «Диалог Нации», которое включит в себя концертную программу, презентацию чая от коллектива «Жильвитис» «Бабутес жильвичё арбата», выставку декоративно-прикладного творчества, презентацию кухни разных национальностей. Островетчина - многонациональная и мы этим гордимся, созидаем, творим.

Дата проведения: 30 июня 2024 г.

Место проведения: аг. Рымдюны

Контактная информация: +375 15 91 70189, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

Свята «Дыялог нацый» 

У адзін з цёплых дзён чэрвеня, у аграгарадку Рымдзюны адбудзецца маштабнае свята «Дыялог нацыі», якое ўключыць у сябе канцэртную праграму, прэзентацыю гарбаты ад калектыву «Жыльвіціс» «Бабутэс жыльвічы арбата», выставу дэкаратыўна-прыкладной творчасці, прэзентацыю кухні розных нацыянальнасцяў. Астравеччына-шматнацыянальная і мы гэтым ганарымся, ствараем, творым.

Дата правядзення: 30 чэрвеня 2024 г.

Месца правядзення: аг. Рымдзюны 

Кантактная інфармацыя: +375 15 91 70189, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

Holiday «Dialogue of the nation»

On one of the warm days of June, a large-scale holiday «Dialogue of the Nation» will take place in the agro-town of Rymdyun, which will include a concert program, a presentation of tea from the Gilvitis collective «Babutes Gilviche Arbat», an exhibition of decorative and applied creativity, a presentation of cuisine of different nationalities. Ostrovetchina is multinational and we are proud of it, we create, we create.
Date: June 30, 2024

Location: Ag. Rymdyuny

Contact information: +375 15 91 70189, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

Dialog

ИЮЛЬ

 

Праздник «Золотая форель Островетчины»

В агрогородке Кемелишки будет необыкновенно "шумное утро", ведь рыбалка - дело тонкое. Местные жители и приезжие охотники за рыбной удачей от мала до велика вступят в борьбу за золотую форель Островетчины. Поучаствовать в конкурсе рыбака смогут не только мужчины, но и женщины. Победителями станут те участники, которые сумеют за два часа поймать самых больших, маленьких и тяжеловесных рыб. Старания всех рыбаков и участников непременно будут отмечены жюри.

В программе мероприятия: музыкальные поздравления зрителей на протяжении дня работниками районной культуры, кулинарные конкурсы на «Лучшую уху», «Рыбное ассорти», выставка-дегустация рыбных изделий и угощение ухой, театрализованное представление, истории про рыбалку, конкурсы, игры, беспроигрышная лотерея, аттракционы, песни у костра и праздничная дискотека.

Дата проведения: 13 июля 2024 г.

Место проведения: аг. Кемелишки (озеро Вилия)

Контактная информация: +375 15 91 70189, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

Свята «Залатая фарэль Асравеччыны»  

 

У аграгарадку Кемелішкі будзе незвычайна «шумная раніца», бо рыбалка - справа тонкая. Мясцовыя жыхары і прыезджыя Паляўнічыя за рыбнай поспехам ад малога да вялікага ўступяць у барацьбу за залатую стронгу Островетчины. Паўдзельнічаць у конкурсе рыбака змогуць не толькі мужчыны, але і жанчыны. Пераможцамі стануць тыя ўдзельнікі, якія здолеюць за дзве гадзіны злавіць самых вялікіх, маленькіх і цяжкавагавых рыб. Старанні ўсіх рыбакоў і ўдзельнікаў абавязкова будуць адзначаны журы.

У праграме мерапрыемства: музычныя віншаванні гледачоў на працягу дня работнікамі раённай культуры, кулінарныя конкурсы на «лепшую вуха», «рыбнае асарці», выстава-дэгустацыя рыбных вырабаў і пачастунак юшкай, тэатралізаванае прадстаўленне, гісторыі пра рыбалку, конкурсы, гульні, бяспройгрышная латарэя, атракцыёны, песні ля вогнішча і святочная дыскатэка.

Дата правядзення: 13 ліпеня 2024 г.

Месца правядзення: аг. Кемелішкі (возера Вілія)

Кантактная інфармацыя+375 15 91 70189, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

Holiday «Golden trout of Ostrovetchina»

In the agro-town of Kemelishki there will be an unusually «noisy morning», because fishing is a delicate matter. Local residents and visiting hunters for fishing luck from young to old will join the fight for the golden trout of Ostrovetchina. Not only men, but also women will be able to participate in the fisherman's competition. The winners will be those participants who will be able to catch the biggest, smallest and heaviest fish in two hours. The efforts of all fishermen and participants will certainly be noted by the jury.

The program of the event includes musical congratulations to the audience throughout the day by employees of the district culture, culinary contests for the «Best fish soup», «Fish assortment», an exhibition-tasting of fish products and fish soup treats, a theatrical performance, stories about fishing, contests, games, a win-win lottery, attractions, songs around the campfire and a festive disco.

Date:July 13, 2024

Location: Ag. Kemelishki (Lake Viliya)

Contact information: +375 15 91 70189, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

Forel

АВГУСТ

Праздник «Атом-Движ»

Сложно будет жителям и гостям Островца, посетившим праздник города, выбрать между желанием присесть за ещё один «научный» стол, заглянуть под очередной тематический навес, испробовать другие «примочки», которые подготовили организаторы, и просто развалиться в шезлонге с мороженым или коктейлем в руках и послушать хорошую музыку по своему вкусу и запросу. 

И это, надо отметить, не удивительно – столько развлечений и такая возможность проверить свои знания и творческие способности в необычной форме и в одном месте бывает разве что раз в год – как раз в День города.

Те, кто придёт на праздник, знают, что будет жарко во всех смыслах этого слова – и по погоде, и по задумке организаторов.

Дата проведения: 17 августа 2024 г.

Место проведения: г. Островец (пляж микрорайона № 1)

Контактная информация: +375 15 91 70189, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

Свята «Атам-Рух»

 

 Складана будзе жыхарам і гасцям Астраўца, якія наведалі свята горада, выбраць паміж жаданнем прысесці за яшчэ адзін «навуковы» стол, зазірнуць пад чарговы тэматычны навес, выпрабаваць іншыя «прымочкі», якія падрыхтавалі арганізатары, і проста разваліцца ў шэзлонгу з марозівам або кактэйлем у руках і паслухаць добрую музыку на свой густ і запыце.

І гэта, трэба адзначыць, не дзіўна – столькі забаў і такая магчымасць праверыць свае веды і творчыя здольнасці ў незвычайнай форме і ў адным месцы бывае хіба што раз у год – як раз у Дзень горада.

Тыя, хто прыйдзе на свята, ведаюць, што будзе горача ва ўсіх сэнсах гэтага слова – і па надвор'і, і па задумцы арганізатараў.

Дата правядзення: 17 жніўня 2024 г.

Месца правядзення: г. Астравец (пляж мікрараёна № 1)

Кантактная інфармацыя: +375 15 91 70189, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

Holiday «Atom-Dvizh»

It will be difficult for residents and guests of Ostrovets who have visited the city's holiday to choose between the desire to sit down at another «scientific» table, look under another thematic canopy, try other «gadgets» that the organizers have prepared, and just relax in a chaise longue with ice cream or a cocktail in their hands and listen to good music to their liking and request.

And this, it should be noted, is not surprising – so much entertainment and such an opportunity to test your knowledge and creativity in an unusual form and in one place happens only once a year – just on the City Day.

Those who come to the festival know that it will be hot in every sense of the word – both according to the weather and according to the organizers' idea.

Date:August 17, 2024

Location: G. Ostrovets (beach of microdistrict № 1)

Contact information: +375 15 91 70189, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

Atom

ДЕКАБРЬ

Фестиваль кино «Кинокадр»

Ко Дню белорусского кино в Островце пройдет фестиваль кино «Кинокадр».  Фестиваль дает возможность увидеть, что кино играет важную роль в жизни людей, и не просто как вид досуга, а как советчик и помощник, источник знаний о мире и о человеке.

Яркие эмоции, незабываемые впечатления обещают организаторы фестиваля. 

Кинофестиваль включает четыре конкурсные программы:

-селфи-фотовыставка «Стоп кадр» из жизни города Островца.

-творческий конкурс видеороликов ТікТок #ПокажиОстроветчину (популяризация туризма)

- реелс история «Молодежь и время» (видеоролик)

- творческий конкурс на лучшее воплощение кинообраза.

Завершится фестиваль показом кинофильма-победителя по итогам интернет-голосования.

Дата проведения: 11 декабря 2024 г.

Место проведения: г. Островец (ККЗ «Островец»)

Контактная информация: +375 15 91 70189, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

Фестываль кіно «Кінакадр»

Да Дня беларускага кіно ў Астраўцы пройдзе фестываль кіно «КінаКадр». Фестываль дае магчымасць убачыць, што кіно адыгрывае важную ролю ў жыцці людзей, і не проста як від вольнага часу, а як дарадца і памочнік, крыніца ведаў аб свеце і аб чалавеку.

Яркія эмоцыі, незабыўныя ўражанні абяцаюць арганізатары фестывалю.

Кінафестываль уключае чатыры конкурсныя праграмы:

-сэлфі-фотавыстава «Стоп кадр» з жыцця горада Астраўца.

-творчы конкурс відэаролікаў ТікТок #ПакажыАстравеччыну (папулярызацыя турызму)

- рэелс гісторыя «Моладзь і час» (відэаролік)

- творчы конкурс на лепшае ўвасабленне кінобразу.

Завершыцца фестываль паказам кінафільма-пераможцы па выніках інтэрнет-галасавання.

Дата правядзення: 11 снежня 2024 г.

Месца правядзення: г. Астравец (ККЗ «Астравец») 

Кантактная інфармацыя: +375 15 91 70189, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

Film festival «Kinokadr»

On the Day of Belarusian Cinema, the KinoKadr film festival will be held in Ostrovets. The festival provides an opportunity to see that cinema plays an important role in people’s lives, and not just as a form of leisure, but as an adviser and assistant, a source of knowledge about the world and people.

The festival organizers promise bright emotions and unforgettable impressions.

The film festival includes four competitive programs:

-selfie photo exhibition «Still Frame» from the life of the city of Ostrovets.

-creative TikTok video competition #Show the Island (tourism popularization)

- reels story «Youth and Time» (video)

- a creative competition for the best embodiment of a film image.

The festival will end with the screening of the winning film based on the results of online voting.

DateDecember 11, 2024

Location: G. Ostrovets (KKZ «Ostrovets»)

Contact information: +375 15 91 70189, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

Kino