ОСТРОВЕТЧИНА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

26 июня

ДИАЛОГ НАЦИИ

(Островецкий район, аг. Рымдюны)

В один из тёплых дней июня, в агрогородке Рымдюны состоится масштабный праздник «Диалог Нации», которое включит в себя концертную программу, презентацию чая от коллектива «Жильвитис» «Бабутес жильвичё арбата», выставку декоративно-прикладного творчества, презентацию кухни разных национальностей и открытие новой экспозиции в музейной комнате «Куток старажытнага мясцовага побыту Гервяцкага краю».

Тел.: +375 15 91 73499, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

26 чэрвеня

ДЫЯЛОГ НАЦЫІ

(Астравецкі раён, аг. Рымдюны)

У адзін з цёплых дзён чэрвеня, у аграгарадку Рымдюнах адбудзецца маштабнае свята «Дыялог Нацыі», якое будзе складацца з канцэртнай праграмай, прэзентацыю гарбаты ад калектыву «Жильвитис» «Бабутес жильвичё Арбата», выставу дэкаратыўна-прыкладнай творчасці, прэзентацыю кухні розных нацыянальнасцяў і адкрыццё новай экспазіцыі ў музейным пакоі «Куток старажытнага Мясцовага побыту Гервяцкага краю».

Тэл.: +375 15 91 73499, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

June 26 DIALOGUE OF THE NATION (Ostrovets district, ag. Rymdyuny)

One of the warm days of June, in the agricultural town of Rõmdyuny, a large-scale holiday «Dialogue of the Nation» will take place, which will include a concert program, a presentation of tea from the Gilvitis team, Babutes ильilviche Arbata, an exhibition of arts and crafts, a presentation of cuisine of different nationalities and the opening a new exposition in the museum room “A piece of the meat-goer’s old guard to visit the Gervyatskag region”.

Tel.: +375 15 91 73499, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

17 июля 2021 г. (1 раз в 2 года)

ПРАЗДНИК РЫБАКА «ЗОЛОТАЯ ФОРЕЛЬ ОСТРОВЕТЧИНЫ»

(аг. Кемелишки, озеро Вилия)

Рыбаки самых разных профессий и возрастов соберутся в аг. Кемелишки, чтобы выявить самых ловких мастеров рыбной ловли. Поучаствовать в конкурсе рыбака смогут не только мужчины, но и женщины. Победителями станут те участники, которые сумеют за два часа поймать самых больших, маленьких и тяжеловесных рыб. Старания всех рыбаков и участников непременно будут отмечены жюри.

В программе мероприятия: кулинарные конкурсы на «Лучшую уху», «Рыбное ассорти», выставка-дегустация рыбных изделий и угощение ухой, концерт коллективов любительского творчества, театрализованное представление, песни, частушки, истории про рыбалку, конкурсы, игры, беспроигрышная лотерея, аттракционы.

Тел.: +375 15 91 73499, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

17 ліпеня 2021 г. (1 раз у 2 гады)

СВЯТА РЫБАКА «ЗАЛАТАЯ ФАРЭЛЬ АСТРАВЕЧЧЫНЫ»

(аг. Кемелішкі, возера Вілія)

Рыбакі самых розных прафесій і ўзроста збяруцца ў аг. Кемелішкі, каб выявіць самых спрытных майстроў рыбнай лоўлі. Паўдзельнічаць у конкурсе рыбака змогуць не толькі мужчыны, але і жанчыны. Пераможцамі стануць тыя ўдзельнікі, якія здолеюць за дзве гадзіны злавіць самых вялікіх, маленькіх і цяжкавагавых рыб. Старанні ўсіх рыбакоў і ўдзельнікаў абавязкова будуць адзначаныя журы.

У праграме мерапрыемства: кулінарныя конкурсы на «Лепшую вуху», «Рыбнае асарці», выстаўка-дэгустацыя рыбных вырабаў і пачастунак юшкай, канцэрт калектываў аматарскай творчасці, тэатралізаванае прадстаўленне, песні, прыпеўкі, гісторыі пра рыбалку, конкурсы, гульні, бяспройгрышная латарэя, атракцыёны.

Тэл.: +375 15 91 73499, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

July 17, 2021 (1 time in 2 years)

FISHERMAN’S HOLIDAY «GOLDEN TROUT ISLAND»

(ag. Kemelishki, Lake Viliya)

Kemelishki, lake Vilia Fishermen of different professions and ages will gather in AG. Kemelishki to reveal the most dexterous masters of fishing. Not only men, but also women will be able to participate in the fisherman’s competition. The winners will be those participants who will be able to catch the biggest, smallest and heaviest fish in two hours. The efforts of all fishermen and participants will certainly be noted by the jury. The program of the event: culinary competitions for the «Best fish soup», «Fish assortment», exhibition-tasting of fish products and treats fish soup, concert of Amateur groups, theatrical performance, songs, ditties, stories about fishing, contests, games, a win-win lottery, attractions.

Tel.: +375 15 91 73499, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

27 июня 2021 г. (проводится ежегодно)

РЫТАНСКИЙ ФЕСТ (аг. Рытань)

Весело провести время в кругу семьи и друзей можно в июне на Рытанском фесте . У гостей праздника будет возможность принять участие в конкурсе рыбака, послушать концертные программы творческих коллективов Островецкого района, отдохнуть на ночной дискотеке. На празднике будет организована выставка ретротехники, приятно удивит гостей феста конкурс-выставка блюд из лестных даров (ягоды, грибы), конкурс на лучшее оформление двора «А у нас во дворе». Для самых маленьких гостей праздника будут работать батуты, надувные аттракционы. Молодежь сможет принять участие в викторинах, играх и, конечно же, самые активные получат призы. И даже вечером организаторы мероприятия не дадут никому скучать, а организуют конкурс караоке-баттл. А в завершение праздника всех ждет ночная дискотека.

Тел.: +375 15 91 73499, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

27 чэрвеня 2021 год (праводзіцца штогод)

РЫТАНСКІ ФЭСТ (аг. Рытань)

Весела правесці час у коле сям’і і сяброў можна ў чэрвені на Рытанском фэсце. У гасцей свята будзе магчымасць прыняць удзел у конкурсе рыбака, паслухаць канцэртную праграму творчых калектываў Астравецкага раёна, адпачыць на начной дыскатэцы. На свяце будзе арганізавана выстава рэтратэхнікі, прыемна здзівіць гасцей фэсту конкурс-выстава страў з лясных дароў (ягады, грыбы), конкурс на лепшае афармленне двара «А ў нас у двары». Для самых маленькіх гасцей свята будуць працаваць батуты, надуўныя атракцыёны. Моладзь зможа прыняць удзел у віктарынах, гульнях і, вядома ж, самыя актыўныя атрымаюць прызы. І нават увечары арганізатары мерапрыемства не дадуць нікому сумаваць, а арганізуюць конкурс караоке-баттл. А ў завяршэнне свята ўсіх чакае начная дыскатэка.

Тэл.: +375 15 91 73499, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

July 27, 2021

RITAN FEAST (agro-town Ritan)

Have fun with family and friends in July you can at the feast. Guests of the festival will have the opportunity to take part in the competition fisherman, listen to the concert program of creative teams from Ostrovec district. At the festival will be an exhibition of retro techniques. Will pleasantly surprise guests of the festival exhibition and competition for the best flower arrangement and a competition for the best design of the yard «And we have in the yard». Young people will be able to take part in quizzes, games and the most active will receive prizes. And even in the evening, the organizers of the event will not let anyone get bored, and organize a contest karaoke battle, where you can perform your favorite song. And at the end of the holiday everyone will find a night disco on the river «On the banks of the Viliya» gives you the opportunity to spend with family all day.

Tel.: +375 15 91 73499, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

15 августа

ФЕСТИВАЛЬ ШАНСОНА «ШАНСОН НА МИХАЛИШКОВСКОЙ ВОЛНЕ!» (Островецкий район, аг.Михалишки)

В третье воскресенье августа в аг. Михалишки впервые пройдет фестиваль шансона «Шансон на Михалишковской волне!» Это будет настоящий праздник хорошей музыки с хитами, премьерами и сюрпризами. На один день лесопарковая зона агрогородка превратится в большую культурную зону шансона, где соберутся лучшие исполнители этого жанра и их поклонники. Финальным аккордом мероприятия станет праздничная дискотека.

Тел.: +375 15 91 73499, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

15 жніўня

ФЕСТЫВАЛЬ ШАНСОНА “ШАНСОН НА МИХАЛИШКОВСКОЙ ВОЛНЕ!” (Астравецкі раён, аг.Міхалішкі)

У трэцюю нядзелю жніўня ў аг. Міхалішкі ўпершыню пройдзе фестываль шансона » Шансон на Михалишковской хвалі!»Гэта будзе сапраўднае свята добрай музыкі з хітамі, прэм’ерамі і сюрпрызамі. На адзін дзень лесапаркавая зона аграгарадка ператворыцца ў вялікую культурную зону шансона, дзе збяруцца лепшыя выканаўцы гэтага жанру і іх прыхільнікі. Фінальным акордам мерапрыемства стане святочная дыскатэка.

Тэл.: +375 15 91 73499, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

August 15

CHANSON FESTIVAL «CHANSON ON MIKHALISHKOVSKAYA WAVE!» (Ostrovets district , ag. Mikhalishki)

On the third Sunday of August in the village of Mikhalishki for the first time will be held the festival of chanson » Chanson on the Mikhalishkov wave!» It will be a real celebration of good music with hits, premieres and surprises. For one day, the forest Park area of the agro-town will turn into a large cultural zone of chanson, where the best performers of this genre and their fans will gather.

Tel.: +375 15 91 73499, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

15 августа

ПРАЗДНИК ВОРНЯНСКИХ УМЕЛЬЦЕВ “СЯМ’Я ТАЛЕНТАМІ БАГАТА” (Островецкий район, аг.Ворняны)

Односельчан и гостей мероприятия ждет настоящий пир: концертная программа, выставка декоративно — прикладного искусства ворнянских умельцев, выставка хлебобулочных изделий. На празднике можно будет не только посмотреть, но и приобрести понравившуюся продукцию, а также принять участие в мастер-классах. Для маленьких зрителей будет работать игровая площадка с аттракционами. Будет интересно!

Тел.: +375 15 91 73499, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

15 жніўня

СВЯТА ВАРНЯНСКІХ УМЕЛЬЦАЎ «СЯМ’Я ТАЛЕНТАМІ БАГАТА» (Астравецкі раён, аг.Ворняны)

Аднавяскоўцаў і гасцей мерапрыемства чакае сапраўдны баль: канцэртная праграма, выстава дэкаратыўна — прыкладнога мастацтва Варнянскай умельцаў, выстава хлебабулачных вырабаў. На свяце можна будзе не толькі паглядзець, але і набыць упадабаную прадукцыю, а таксама прыняць удзел у майстар-класах. Для маленькіх гледачоў будзе працаваць гульнявая пляцоўка з атракцыёнамі. Будзе цікава!

Тэл.: +375 15 91 73499, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

15 August

HOLIDAY OF   VORNJANSKIY CRAFTSMEN “AM’YA TALENTS AND BAGATA” (Ostrovets district, ag.Vornyany)

The villagers and guests of the event will enjoy a real feast: a concert program, an exhibition of decorative and applied art by Vornjansk craftsmen, an exhibition of bakery products. At the celebration it will be possible not only to see, but also to purchase the products you like, as well as take part in master classes. A playground with attractions will work for small spectators. It will be interesting!

Tel.: +375 15 91 73499, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

11 июля

ФЕСТИВАЛЬ ПОЭТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «СВАЯКОЎСКІЯ СУСТРЭЧЫ», ПОСВЯЩЕННЫЙ КАЗИМИРУ СВОЯКУ (Островецкий район, аг.Подольцы)

В июле самых любознательных жителей и гостей аг.Подольцы ждёт знакомство с непростой историей жизни Казимира Свояка – талантливого поэта, белорусского католического священника и общественного деятеля. Яркие достопримечательности, известные личности, интересные публикации – присутствующие смогут погрузиться в эпоху первой половины XX столетия и узнать много нового о знаменитом представителе прошлого. В атмосфере теплоты и дружбы прозвучат стихи Казимира Свояка, отрывки из его философского дневника, душевные песни, увлекательные рассказы о знаковых периодах жизни поэта. Вечер оставит в памяти гостей много приятных воспоминаний.

Тел.: +375 15 91 73499, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

11 ліпеня

ФЕСТЫВАЛЬ ПАЭТЫЧНАГА МАСТАЦТВА «СВАЯКОЎСКІЯ СУСТРЭЧЫ», ПРЫСВЕЧАНЫ КАЗІМІРУ СВАЯКУ (Астравецкі раён, аг.Подольцы)

У ліпені самых дапытлівых жыхароў і гасцей аг.Подольцы чакае знаёмства з няпростай гісторыяй жыцця Казіміра Сваяка — таленавітага паэта, беларускага каталіцкага святара і грамадскага дзеяча. Яркія славутасці, вядомыя асобы, цікавыя публікацыі — прысутныя змогуць акунуцца ў эпоху першай паловы XX стагоддзя і даведацца шмат новага пра знакамітага прадстаўніка мінулага. У атмасферы цеплыні і дружбы прагучаць вершы Казіміра Сваяка, урыўкі з яго філасофскага дзённіка, душэўныя песні, займальныя апавяданні аб знакавых перыядах жыцця паэта. Вечар пакіне ў памяці гасцей шмат прыемных успамінаў.

Тэл.: +375 15 91 73499, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

July, 11 FESTIVAL OF POETIC ART «SVAYAKЎSKІYA SUSTRECHI» DEDICATED TO KAZIMIR SVOYAK (Ostrovets district, ag.Podoltsy)

In December, the most curious students will become familiar with the difficult history of the life of Casimir Svoyak , a talented poet, a belarusian catholic priest and social activist. Children will be able to dive into the era of the first half of the XX century and learn a lot about the famous representative of the past. In an atmosphere of warmth and friendship will sound talented poems of Kazimierz Svoyak, excerpts from his philosophical diary, soulful songs, fascinating stories about the significant periods of the poet’s life. The evening will leave in the memory of students a lot of pleasant memories.

Tel.: +375 15 91 73499, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»

18 декабря

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (Островецкий район, аг. Мали)

Ежегодно в конце года а агрогородке Мали пройдет открытый Рождественский турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»,   во время которого состоится яркая, массовая и увлекательная игра, а также жюри подведет итоги за прошедший год и наградят победителей. Заключительная игра «Что? Где? Когда?» позволит знатокам не только в очередной раз блеснуть эрудицией, продемонстрировать быстроту реакции и слаженность командной работы, посмотреть театрализованное представление и выступление коллективов любительского творчества.

Тел.: +375 15 91 73499, ГУ «Островецкий районный Центр культуры и народного творчества»

18 снежня

КАЛЯДНЫ ТУРНІР ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ ГУЛЬНІ «ШТО? ДЗЕ? КАЛІ? » (Астравецкі раён, аг. Малі)

Штогод у канцы года а аграгарадку Малі пройдзе адкрыты Калядны турнір інтэлектуальнай гульні «Што? Дзе? Калі? », падчас якога адбудзецца яркая, масавая і займальная гульня, а таксама журы падвядзе вынікі за мінулы год і ўзнагародзяць пераможцаў. Заключная гульня «Што? Дзе? Калі? » дазволіць знаўцам не толькі ў чарговы раз бліснуць эрудыцыяй, прадэманстраваць шпаркасць рэакцыі і зладжанасць каманднай працы, паглядзець тэатралізаванае прадстаўленне і выступленне калектываў аматарскай творчасці.

Тэл.: +375 15 91 73499, ДУ «Астравецкі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці»

18 December

CHRISTMAS TOURNAMENT OF THE INTELLECTUAL GAME “WHAT? WHERE? WHEN?” (Ostrovets district, ag. Mali)

Every year, at the end of the year, the open Christmas tournament of the intellectual game “What? Where? When? ”, During which a bright, massive and exciting game will take place, as well as the jury will take stock of the past year and award the winners. The final game “What? Where? When? ”Will allow connoisseurs not only once again to shine with erudition, to demonstrate the speed of reaction and coherence of teamwork, but also to see a theatrical performance and performance of amateur groups.

Tel.: +375 15 91 73499, State Institution «Ostrovets Regional Center of Culture and Folk Art»